ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

ПАРТНЕРУ 1
1 Предмет Договору 1
2 Цілі та умови використання 1
3 Платежі і порядок розрахунків 1
4 Права і обов’язки сторін 1
5 Термін дії 2
6 Порядок повернення майна 2
7 Відповідальність сторін 2
8 Форс-мажорні обставини 2
9 Інші умови 2

Документи, розміщені на цьому сайті - це публічна оферта умов і правил надання послуг з оренди  устаткування, приміщення та надання витратних матеріалів, до яких приєднується Партнер (Користувач), підписуючи Договір прийняття до Публічного договору.

ПАРТНЕРУ

1 Предмет Договору
1.1. Згідно умов даного Договору Правоволоділець надає Користувачеві в оренду, приміщення, устаткування та передає витратні матеріали, а Користувач зобов’язаний прийняти у тимчасове платне користування таке устаткування, приміщення та витратні матеріали.
1.1.1. Відповідно до п. 1.1. даного Договору Правоволоділець надає в оренду Користувачеві наступне устаткування, витратні матеріали та приміщення:
- приміщення (відповідні нормам СЕС, пожежної безпеки, вода гаряча/холодна, опалення, світло і т.д.); забезпечене прибиранням та зоною для прийняття клієнтів
- обладнання (крісла, блок живлення, педаль, кліп-корд (провід), тримач ковпачків для фарби, машинку, на вимогу Користувача, за попереднім погодженням з Правоволодільцем і т.д. ).
1.1.2. Надає необхідні витратні матеріали (голки для: контуру, розтушовування, зафарбовування великої площі, тіней, ковпачки для фарби, фарба, насадки для голок, тримачі для машинки (рукоятка), гумки для штанги, бар'єрний захист, одноразові рукавички, вологі серветки, паперові рушники, дезінфікуючі засоби (для чищення обладнання, меблів), гігієнічні засоби (для миття рук), мазі, креми (для підготовки шкірного покриву і для нанесення після сеансу), харчова плівка (для наклеювання на меблі, навколишні предмети), одноразові пелюшки (щоб прикрити «свіжу» тату), трансферний папір, крем і т.д.);
1.2. Стан об’єктів устаткування, приміщення та витратних матеріалів на момент передачі в оренду Користувачу: без зовнішніх і внутрішніх дефектів, придатне до використання в господарській діяльності Користувача, яку останній здійснює у тату-салоні “Ink Heart Tattoo Art Studio”), що на праві власності належить Правоволодільцю.
1.3. На устаткування, приміщення та витратні матеріали, які надаються в оренду не встановлено обмеження (обтяження), а також прав інші третіх осіб.

2 Цілі та умови використання
2.1. Об’єкти устаткування, приміщення та витратні матеріали передаються в оренду для використання в господарській діяльності Користувача, а саме з метою надання послуг у тату-салоні “Ink Heart Tattoo Art Studio”, а також для  дотримання належного рівня обслуговування Клієнтів Користувачем.

3 Платежі і порядок розрахунків
3.1. Розмір винагороди Правоволодільця за надання в оренду устаткування, приміщення та витратних матеріалів, визначені у відповідних рахунках-фактурах.
3.1.1. Винагороду Користувач сплачує в кінці робочого дня, за кожен день роботи від імені тату-салону “Ink Heart Tattoo Art Studio”.
3.2. Правоволоділець за цим Договором може не частіше 1 (одного) разу на рік переглядати розмір винагороди в ту чи іншу сторону на надання устаткування, приміщення та витратних матеріалів в оренду.
3.3. Користувач зобов'язаний, з моменту підписання даного Договору, сплачувати Винагороду Правоволодільцю відповідно до умов цього Договору.
3.4. Розрахунки здійснюються в готівковій/безготівковій формі, в національній валюті України - гривні.
3.4.1. У разі оплати Користувачем у безготівковій формі, Користувач перераховує грошові кошти на поточний рахунок Правоволодільця, в розмірі та в порядку, погодженому Сторонами у цьому Договорі.

4 Права і обов’язки сторін
4.1. Права Користувача:
4.1.1. Вільно здійснювати свою прибуткову підприємницьку діяльність при дотриманні правил безпеки використання приміщення, устаткування та витратних матеріалів‚ що надається в оренду‚ а також використовувати дане майно за його цільовим призначенням.
4.1.2. Не передавати майно, що надане в оренду, у суборенду без згоди на це Правоволодільця.
4.1.3. Брати участь в рекламних компаніях та інших акціях, що проводяться Правоволодільцем у  тату-салоні “Ink Heart Tattoo Art Studio”.
4.2. Обов'язки Користувача:
4.2.1. Протягом дії цього Договору, Користувач зобов’язаний виконувати умови цього Договору та/або додаткових угод, та/або додатків до Договору та не порушувати їх, дотримуватися всіх вимог Правоволодільця, визначених умовами даного Договору.
4.2.2. Своєчасно здійснювати оплату винагороди Правоволодільця.
4.2.3. Усувати можливість доступу до устаткування, приміщення та витратних матеріалів‚ що надаються в оренду‚ некомпетентних осіб.
4.2.4. Утримувати устаткування, приміщення та витратні матеріали‚ що надаються в оренду‚ у повній справності та у належному вигляді.
4.2.5. Керуватися і дотримуватися вказівок Правоволодільця щодо наданих прав на орендоване устаткування, приміщення та витратних матеріалів, на підставі цього Договору.
4.2.6. Дотримуватися умов стерильності та дезінфекції, щодо устаткування, приміщення та витратних матеріалів, які були надані Користувачу.
4.3. Права Правоволодільця:
4.3.1. Правоволоділець має право вимагати від Користувача неухильного дотримання правил безпеки використання устаткування, приміщення та витратних матеріалів‚ що надаються в оренду‚ а також використовувати майно за його цільовим призначенням, відповідно до умов цього Договору.
4.3.2. Вчасно отримувати встановлену Винагороду за цим Договором.
4.3.3. Здійснювати перевірку порядку використання устаткування, приміщення та витратних матеріалів, що було надано в оренду‚ у відповідності до умов даного Договору.
4.4. Обов'язки Правоволодільця:
4.4.1. Надавати Користувачу постійну консультаційну підтримку, яка стосується всіх аспектів користування устаткуванням, приміщенням та витратними матеріалами.
4.4.2. Надавати вчасно Користувачеві, на термін дії даного Договору, відповідно до п. 1.1.1. та п. 1.1.2. даного Договору устаткування, приміщення та витратних матеріалів для успішного надання послуг татуювання Користувачем в тату-салоні “Ink Heart Tattoo Art Studio”.
4.4.3. Повідомляти Користувача про всі рекламні компанії, семінари та інші заходи, які проводяться Правоволодільцем з метою підвищення кваліфікації співробітників, покращення знань працівників, підвищення рівня і якості ведення підприємницької діяльності у сфері надання послуг.

5 Термін дії
5.1.Користувач має право користуватися приміщенням, устаткуванням та витратними матеріалами, наданими йому в оренду, у відповідності до п. 1.1., даного Договору протягом терміну дії даного Договору.
5.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє один рік з дня підписання Сторонами.
5.2.1. Після закінчення строку дії Договору, Договір автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, якщо будь-яка із Сторін не повідомить іншу Сторону про бажання розірвати Договір не пізніше, ніж за “14” (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення Договору.
5.3. Кожна із Сторін має право у будь-який час розірвати цей Договір, письмово (рекомендованим листом) попередивши іншу Сторону за“14” (чотирнадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання. Моментом повідомлення прийнято вважати дату одержання листа будь-якої із Сторін.

6 Порядок повернення майна
6.1. Після закінчення терміну, а також у разі відмови у продовжені дії даного Договору, надання в оренду майна Користувач зобов'язаний протягом 5 (п’яти) днів повернути майно‚ що надавалося в оренду‚ Правоволодільцю за Актом приймання-передачі.
6.2. Майно‚ що надавалися в оренду‚ повинні бути передані Правоволодільцю у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу, пов'язаного із впливом часу та цільовим використанням майна, що надавалося в оренду.

7  Відповідальність сторін
7.1. У разі неправомірного використання Користувачем устаткуванням, приміщенням та витратних матеріалів Правоволодільця для надання послуг у інших суб'єктів господарювання, крім як у тату-салоні “Ink Heart Tattoo Art Studio”, Правоволоділець має право в односторонньому порядку розірвати Договір.
7.1.1. У разі порушення умов стерильності та дезінфекції, щодо устаткування, приміщення та витратних матеріалів, які були надані (передані) Правоволодільцем Користувачу, відповідальність за такі порушення несе Користувач.
7.2. Правоволоділець має право розірвати даний Договір у разі, якщо Користувач не виконує свої обов'язки, покладені даним Договором, належним чином.

8 Форс-мажорні обставини
8.1 Сторона звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань у певних випадках, які настали незалежно від волі сторін за Договором. Підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, викликані подіями, які не залежать від волі сторін, яких не могла б уникнути та чи інша сторона, якщо ці обставини настали після укладення Договору та заважають його повному або частковому виконанню (форс-мажор).
8.2. Якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань у термін, встановлений в Договорі, то цей термін пропорційно відсувається на час дії відповідних обставин.
8.3. Сторона, яка в зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин не може виконати свої зобов'язання, зобов'язана не пізніше 10 (десяти) днів з моменту настання таких обставин у письмовій формі повідомити про це іншу Сторону, а також повідомити про відомий Стороні передбачуваний термін дії і припинення обставин непереборної сили, у випадку його наявності. Додатково на підтвердження наявності форс-мажорних обставин Сторона, що підпадає під їх дію має надати іншій Стороні належний доказ наявності форс-мажорних обставин - офіційний документ, виданий уповноваженим державним органом України, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин.

9 Інші умови
9.1. Зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.
9.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.
9.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.