ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТАТУЮВАННЯ

 

КЛІЄНТУ 1
1 Терміни 1
2 Предмет договору 1
3. Вартість послуги та порядок розрахунків 1
4. Взаємна гарантія Сторін 1
5. Права та обов’язки Сторін 2
6. Відповідальність Сторін та вирішення спорів 2
7. Форс-мажор 2
8. Інші умови 2

Документи, розміщені на цьому сайті - це публічна оферта умов і правил надання послуг татуювання, до яких приєднується Замовник (Клієнт), підписуючи Договір про надання послуг татуювання у салоні або Договір прийняття Публічного договору.

КЛІЄНТУ

1 Терміни
1.1. Персональні дані  – відомості чи сукупність відомостей про особу, до яких відносяться прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується особи та може бути використана іншою особою з метою ідентифікації особи.
1.2. Третя особа – будь-яка особа, за винятком Замовника та Виконавця.
1.3. Рахунок – платіжне доручення, яке видане Виконавцем Замовнику для оплати наданих послуг.
1.4. Законні представники - у разі, якщо Замовник є неповнолітнім, то Договір, додаткові угоди, додатки, згоди, але не виключно, а також інші що є невід'ємною частиною Договору,  підписують його батьки (матір та/або батько).

2 Предмет договору
2.1. Виконавець зобов’язується надати послугу татуювання (введення спеціальних фарбувальних пігментів в шкірний покрив на глибину 0.3-0.7 мм. Спеціальними, стерильними голками, одноразовими витратними матеріалами, спеціальною машинкою для татуювання), (далі по тексту - “Послуга”), а Замовник зобов’язується прийняти надану послугу та оплатити її.
2.2. Факт ознайомлення Замовника з санітарним станом кабінету, де надається Послуга, огляду та впевненості в цілісності та належному санітарному стані матеріалів та інструментів, за допомогою яких Виконавець надає Послугу, факт прийняття Замовником належним чином наданої Виконавцем Послуги та отримання рекомендацій щодо догляду за татуюванням, шкірою, дотриманням санітарних вимог та дезінфекції Замовником від Виконавця засвідчується Актом прийому-передачі наданої послуги, що підписується Сторонами після надання Послуги. Підписаний Сторонами Акт прийому-передачі є невід'ємною частиною даного Договору.
2.3. Місце надання Послуг: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 22.

3. Вартість послуги та порядок розрахунків
3.1. Загальна вартість Послуг, що надаються за цим Договором визначається у рахунках фактурах у відповідності до специфіки надання послуги татуювання. Без урахування ПДВ, а також будь-яких інших державних та місцевих податків та зборів, якщо такі передбачені чинним податковим законодавством України (далі за текстом – “Вартість Послуг”).
3.2. Розрахунок між Сторонами за цим Договором здійснюється в готівковій/безготівковій формі.
3.3. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України – гривні, відразу після надання Послуг Виконавцем.

4.  Взаємна гарантія Сторін
4.1. Замовник запевняє та гарантує:
4.1.1. Замовник є особою з повною дієздатністю, усвідомлює значення своїх дій, а також не обмежений рішенням судового або адміністративного органу в укладенні цього Договору.
4.1.2. Замовник належним чином ознайомлений з досвідом, навичками та кваліфікацією Виконавця і надалі позбавляється права висувати будь-які претензії до досвіду, навичок та кваліфікації Виконавця за цим Договором.
4.1.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів. Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації щодо стану свого здоров’я та зобов’язується своєчасно у письмовій формі або будь-який іншій зручній для Сторін формі  повідомляти про Виконавця про їх зміну, а в разі неповідомлення - несе ризики настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків самостійно.
4.2. Виконавець запевняє та гарантує:
4.2.1. Виконавець є особою з повною дієздатністю, усвідомлює значення своїх дій, а також не обмежений рішенням судового або адміністративного органу в укладенні цього Договору.
4.2.2. Виконавець володіє належним досвідом, навичками та кваліфікацією для надання Послуг за цим Договором.
4.2.3. Сторони погодили, що Виконавець не несе відповідальності, у разі, якщо Замовник не повідомив Виконавця про реальний стан свого здоров’я та протипоказання щодо надання Послуги, не виконував рекомендації Виконавця після надання Послуги, вживав заборонені препарати, продукти, рідини, які впливають на результат та якість надання Послуги та/або наданої Послуги.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Права Замовника:
5.1.1 Отримати в повному обсязі та якісно Послугу, що є предметом даного Договору.
4.1.2. Отримати Послугу тієї якості, що зазвичай висуваються до такого виду послуг професійними стандартами, нормативним актами або вимогами ринку 5аної Послуги.
5.1.3. Ознайомитись з санітарним станом кабінету, де буде надаватися Послуга, оглядати матеріалами та інструменти, впевнитись в їх цілісності та належному санітарному стані таких матеріалів та інструментів, за допомогою яких Виконавець буде надавати Послугу.
5.1.5. Отримати інформацію про вартість Послуги за даним Договором.
5.2. Обов’язки Замовника:
5.2.1. Надати будь-яку інформацію, необхідну для виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.
5.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплатити обсяг Вартості наданої Послуги, що зазначена у даному Договорі.
5.2.3. Без наявності поважних причин не перешкоджати та умисно не затягувати підписання Акту про надання Послуг за цим Договором.
5.2.4. Своєчасно та достовірно проінформувати Виконавця про реальний стан свого здоров’я, а також передавати Виконавцю інформацію про стан свого здоров’я, шкіри, а у разі зміни стану здоров’я Замовника - негайно повідомити про це Виконавця, з метою усунення негативних наслідків та перенесення дати надання Послуги.
5.2.5. Дотримуватись наданих Виконавцем рекомендацій по догляду за шкірою, дотриманням санітарних норм та вимог щодо дезінфекції після надання Послуги.
5.3. Права Виконавця:
5.3.1. Отримувати своєчасно всю необхідну інформацію від Замовника, а саме інформацію про стан здоров’я, шкіри, з метою надання якісної та своєчасної Послуги. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. У разі ненадання або неповного/невірного надання Замовником інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань за цим Договором, а у разі необхідності - не приступати до надання Послуги до надання необхідної інформації.
5.3.2. Отримати своєчасну оплату Вартості наданої Послуги за цим Договором від Замовника.
5.3.3. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуги та в подальшому використовувати знеособлені результати такої діяльності в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать чинному законодавству України.
5.4. Обов’язки Виконавця:
5.4.1. Надати Послугу, визначену цим Договором, лише особисто і без права залучення будь-яких третіх осіб.
5.4.2. Ознайомити Замовника з санітарним станом кабінету, де буде надаватися Послуга та надати для огляду матеріали та інструменти, за допомогою яких буде надаватись Послуга, надати можливість Замовнику впевнитись в їх цілісності.
5.4.3. Надати Замовнику рекомендації по догляду за шкірою, дотримання санітарних норм та вимог щодо дезінфекції після надання Послуги.

6. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством.
6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
6.2.1. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6.3. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.
6.3.1. Спори і розбіжності вирішуються шляхом переговорів та комунікацій, залучення незалежної експертизи.
6.3.2. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.

7. Форс-мажор
7.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
7.3.1. Форс-мажорними обставинами та/або обставинами непереборної сили можуть бути: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
7.3.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
7.4. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 50 % вартості Послуги, яка не була надана.
7.5. За порушення строків здійснення розрахунків, передбачених цим Договором, Замовник сплачує на користь Виконавцю штраф в розмірі 250,00 гривень (двісті п'ятдесят гривень нуль копійок).
7.6. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням.

8. Інші умови
8.1. Послуги, які надаються Виконавцем відповідно до умов Договору, повинні бути безпечними для здоров’я Замовника і відповідати вимогам законодавства України.
8.2. Вартість Послуг, які надаються Замовнику може бути сплачена третьою особою, у разі попереднього погодження з Виконавцем.
8.3. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця (Інтернет сторінка Виконавця, соціальні мережі Виконавця) носить лише інформаційно-рекомендаційний характер.
8.4. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством України.